Idee wychowawcze Szkoły Tikkun Olam

Pragniemy, aby wszyscy nauczyciele naszej Szkoły, wszyscy uczniowie, ich rodzice/prawni opiekunowie, a także ci, którzy dopiero ubiegają się o przyjęcie do naszej Szkoły, zdawali sobie jasno sprawę z idei, jakie w naszej społeczności stanowią podstawę działań edukacyjnych wychowawczych.

Idee te koncentrują się wokół idei wspólnoty nauczycieli, uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów oraz wszystkich przyjaciół i bliskich Szkoły. Uważamy bowiem, że wspólnota jest jedynym obszarem, w którym może się rozwijać pełnia człowieczeństwa wszystkich, którzy w niej uczestniczą. Dbamy o rozwój osobisty wszystkich osób należących do naszej szkolnej wspólnoty, czyli uczniów, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i absolwentów.

Wspólnota opiera się na jednostkach świadomych, otwartych i mądrych. Jednostkach gotowych wznieść się ponad ograniczenia egoistyczne i pracować na rzecz innych ludzi, na rzecz społeczeństwa lokalnego i swojej ojczyzny. Tego uczymy w naszej Szkole i taką wspólnotę osób połączonych wspólnym wysiłkiem zmierzającym do samorozwoju pragniemy w naszej Szkole budować. Podstawą bowiem prawdziwej wspólnoty jest osobowość jednostki, która dopiero ukształtowana i umocniona może tworzyć prawdziwie głębokie relacje z innymi ludźmi.

Idea ta bliska jest idei chóru. Chór bowiem jest zespołem, w którym wybitne jednostki, nie tracąc nic ze swoich osobistych umiejętności i predyspozycji, razem we współdziałaniu z innymi wznoszą się na wyższy poziom doskonałości, zyskują jakość, jakiej nigdy w pojedynkę nie osiągnęliby. Właśnie takie myślenie o wspólnocie szkolnej jest nam bliskie.

Najpierw zatem pragniemy wzmacniać cechy osobiste naszych uczniów, ich talenty i umiejętności po to, by następnie zbudować wraz z nimi wspólnotę wspierających i lubiących się ludzi, w której i oni, i my, i rodzice/prawni opiekunowie naszych uczniów oraz przyjaciele, zyskają nowy wymiar swojego człowieczeństwa.

W naszej Szkole uczymy mądrości. Jest to dla naszego rozumienia pedagogiki pojęcie kluczowe. Celem naszej Szkoły jest kształcenie ludzi mądrych. Uczymy także odpowiedzialności za siebie i innych oraz uczciwości, a nasz program pedagogiczny opieramy na podstawowych wartościach moralnych, które wypływają z podstaw wszystkich religii i filozofii, to znaczy: szacunku i miłości.

Prywatna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tikkun Olam to instytucja, w której uczniowie czują się dobrze. Wiemy, że jest to podstawą do osiągania przez naszych uczniów sukcesów. Obok uczniów bardzo zdolnych, którzy świetnie zdają egzaminy czy mają inne osiągnięcia, przyjmujemy także dzieci wymagające dodatkowej opieki. Dyrektor Szkoły ma prawo, gdy zajdzie potrzeba, przyjąć dwoje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do każdej nowopowstającej klasy. Wprawdzie obniża to tzw. średnią ocen, dodaje niemało pracy nauczycielom i sporo kosztuje; uważamy jednak, że obecność takich uczniów w Szkole jest dla nas istotną wartością. Takie nastawienie do uczniów stanowi aksjomat ideowy, który wyróżnia naszą Szkołę spośród innych szkół podstawowych. Idąc za przykładem takich społecznych szkół, jak np. Zespół Szkół Bednarska z Warszawy, wiemy, że dobre wyniki zależą od współpracy, inspiracji, stawiania celów i realizowania ich. Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej Szkole szacunek dla godności każdej osoby i poszanowanie praw człowieka. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii. Stwarzamy warunki do czynnego uczestnictwa uczniów w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Uważamy, że wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych i religijnych. Budujemy przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji.

Kształtujemy w naszych uczniach postawę życzliwości, akceptacji i wrażliwości. Przygotowujemy ich raczej do służby społecznej, niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania akcji związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych czy uchodźców politycznych. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że ten, kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia od niego.

Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie traktowani są przez nauczycieli w sposób partnerski. Mają prawo sami ‐ zgodnie ze swymi zainteresowaniami ‐ wybierać
dodatkowe zajęcia. Pozostawia im się dużo swobody, lecz jednocześnie stawia poważne wymagania. Szkoła oczekuje od uczniów, że wykorzystają stwarzane im szanse do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień. Akceptacja powyższych idei jest podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu naszej szkolnej wspólnoty.

Oferujemy naszym uczniom zajęcia o współczesnej literaturze, historii, sztuce i filozofii, spotkania z wybitnymi humanistami, matematykami i przyrodnikami, wspólne projekty społeczne i badawcze. Tworzymy Szkołę tak, aby była demokratyczną wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów. Stawiamy sobie nawzajem dość wysokie wymagania intelektualne. Jesteśmy zdania, że czynność myślenia jest bardziej satysfakcjonująca niż niemyślenie.

W naszym pomyśle na Szkołę, stanowiącą wolną, samorządną wspólnotę, odwołujemy się do pedagogiki Jacka Kuronia, Janusza Korczaka, Krystyny Starczewskiej. Krystynie Starczewskiej zawdzięczamy także przekonanie, że w szkole demokratycznej i wolnościowej należy zadbać o najwyższy możliwy poziom naukowy.

W Szkole Podstawowej Tikkun Olam prowadzimy zajęcia i seminaria na temat kultury współczesnej, zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego. Każdy uczeń i uczennica naszej Szkoły uczy się trzech języków obcych: język trzeci to hebrajski. W nazwie naszej Szkoły znajdują się hebrajskie słowa „tikkun olam”, co znaczy „naprawianie świata”, bo właśnie taki cel stawialiśmy sobie, tworząc naszą Szkołę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to, czego i jak uczymy, miało przełożenie na rzeczywistość. Stąd znaczenie, jakie mają w naszej Szkole projekty społeczne i naukowe, a także wycieczki.

Jesteśmy Szkołą z rozszerzonym blokiem zajęć z literatury, nauk społecznych, matematyki oraz języków obcych.
Chcemy, aby dla naszych uczniów motywacja do nauki wynikała z ich własnych potrzeb. Prócz ocen na śródrocznych i rocznych każdy uczeń może dostać recenzję – kilka zdań na temat poczynionego postępu. Najważniejsza jest umiejętność samodzielnego myślenia. Staramy się łączyć zjawiska w logiczny ciąg, a nie uczyć się pojedynczych faktów. Wiedzę nabytą w czasie lekcji jednego z przedmiotów wykorzystujemy też na innych.

Filozofię i seminaria literackie uznaliśmy za dziedziny warte poznania, sprawiające, że spojrzenie na świat naszych uczniów staje się pełniejsze. Chcemy, by zaczęli dostrzegać zupełnie inne rzeczy, patrzyli na rzeczywistość z innej, szerszej perspektywy. Uczymy, że istnieje wiele różnych interpretacji zdarzeń i możemy wybrać tę, która jest najbardziej zgodna z naszymi poglądami.

Poprzedni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Skip to content