Rekrutacja
Dołącz do nas
sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

System oceniania

Zasady oceniania i klasyfikowania ucznia

 1. Podstawowe zasady oceniania, promowania i klasyfikowania reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 roku nr 83 poz.562 z późn. zm.)
 2. Szkoła pracuje w systemie rocznym klasyfikując uczniów śródrocznie i na koniec roku szkolnego.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,postępów w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fachowej pomocy.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
  • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
  • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

Wewnątrzszkolne Ocenianie w Szkole

 1. Szkoła pracuje w systemie rocznym, klasyfikując uczniów śródrocznie i na koniec roku szkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny, a także na udzieleniu uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.
 3. Rozpoznanie poziomu edukacyjnego uczniów umożliwiają sprawdziany kompetencji – diagnozy przeprowadzane we wrześniu w klasach II – VIII, w pierwszych miesiącach kl. I i przed zakończeniem roku szkolnego. Diagnozy w klasach I – III obejmują materiał z edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. W klasie IV przeprowadza się diagnozy z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka we wrześniu oraz język polski, język angielski, matematyka, historia i społeczeństwo oraz przyroda przed zakończeniem roku szkolnego. W klasach V-VIII zarówno we wrześniu, jak i przed zakończeniem roku szkolnego przeprowadza się diagnozy ze wszystkich przedmiotów.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacjio tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
  • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formachprzyjętych w szkole;
  • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 6. Pracę ucznia podsumowuje śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna.
 7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebieprogramu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zdolnych i tych, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (poparte opinią psychologa i pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).
 8. Przedmiotowe systemy oceniania są przyjęte i przynajmniej raz do roku weryfikowane przez nauczycieli i dyrektora.
 9. Przedmiotowy system oceniania zawiera:
 • kryteria ocen z przedmiotu;
 • wykaz ocenianych obligatoryjnych lub fakultatywnych form aktywności i zadań wynikających z określonych celów i zadań programowych;
 • formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz możliwości poprawy oceny lub sprawdzianów, prac klasowych.
 1. Wymagania przedmiotowe muszą uwzględniać podstawę programową.
 2. Wszystkie oceny są jawne, zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Wszystkich informacji na temat funkcjonowania uczniów w szkole nauczyciele udzielają rodzicom w czasie klasowych zebrań z rodzicami i podczas konsultacji (również drogą elektroniczną).
 3. Na wniosek rodzica lub ucznia nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.
 4. Laureaci konkursów zewnętrznych na szczeblu wojewódzkim otrzymują obligatoryjnie ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną celującą z przedmiotu.
 5. Każdy nauczyciel ma obowiązek dostosowania – obniżenia wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (poparte opinią psychologa i pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 6. Na niektórych zajęciach edukacyjnych (fakultatywnych, kołach zainteresowań) wykraczających poza obowiązkowy program, uczniowie mogą być oceniani na podstawie uczestnictwa.
 7. W dokumentacji przebiegu nauczania, wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zaliczone”.
 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia z wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
 9. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (wrzesień) informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania
 10. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje Szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom, w tym również bezwarunkowapomocinnym, np. wolontariat;
 • przestrzeganie regulaminu Szkoły.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak również na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena zachowania powinna uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. W klasach I-III (śródroczne, roczne) oceny zachowania są ocenami opisowymi.
 6. Ocenę zachowania (śródroczną, roczną) w klasach IV-VIII ustala się wgnastępującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 1. Inne szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów klas IV-  VIII:
  • Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych; uczniowie przy wejściu do szkoły zdają ww. urządzenia portierowi i odbierają je z portierni opuszczając szkołę. Uczeń ma prawo skorzystać z telefonów w sekretariacie w ważnej sprawie w czasie przerwy i po lekcjach.
  • W sytuacjach poza Szkołą, kiedy uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela, obowiązuje zakaz posiadanie przy sobie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych o ile nauczyciel – opiekun ucznia nie postanowi inaczej.
  • Jeżeli uczeń będzie miał więcej niż 5 a mniej niż 15 spóźnień w jednym okresie nauki otrzyma śródroczną/roczną ocenę zachowania obniżoną o jeden stopień (w stosunku do planowanej), 15 i więcej spóźnień skutkuje obniżeniem śródrocznej/rocznej oceny zachowania o dwa stopnie.
  • W przypadku stwierdzenia, że uczeń dwukrotnie w trakcie jednego okresu nauki posiadał przy sobie telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne na terenie szkoły, otrzyma ocenę śródroczną/roczną zachowania obniżoną o jeden stopień (w stosunku do planowanej); wyjątek stanowi sytuacja, w której ww. sprzęt jest konieczny dla celów dydaktycznych i na jego obecność w trakcie lekcji zgodę wyraził nauczyciel.
  • W przypadku dwukrotnego nieoddania w ustalonym terminie wypożyczonych książek do biblioteki uczeń otrzyma ocenę śródroczną/roczną zachowania obniżoną o jeden stopień (w stosunku do planowanej).
  • W sytuacjach jednorazowego nagannego zachowania (także poza terenem szkoły, w sytuacjach, kiedy uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela) planowana ocena zachowania może zostać zmieniona. Zmiana oceny może zostać zawieszona jeśli uczeń zaakceptuje w rozmowie z wychowawcą informacje dotyczące swojego funkcjonowania i zaplanuje oraz zrealizuje sposoby zmiany zachowania – szczegółowy program naprawczy ustalony z wychowawcą.
  • W przypadku nagannego zachowania ucznia znajdującego się pod opieką nauczyciela poza terenem szkoły uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w następnej wycieczce lub wszelkich wycieczkach w całym okresie do najbliższej Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 2. W szkole obowiązuje system kar i nagród:
  • Nagrody:
 3. pochwała ustna,
 4. pochwała pisemna,
 5. cząstkowa ocena wzorowa wpisana do dziennika,
 6. wyróżnienie ucznia na forum szkoły,
 7. dyplom uznania,
 • list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych),
 1. nagroda rzeczowa,
 2. Złota Sowa/Złoty Absolwent;
  • Rodzaje konsekwencji przewidziane dla uczniów nieprzestrzegających zasad zachowania określonych odpowiednimi dokumentami:
 3. ustne upomnienie przez nauczyciela,
 4. uwaga do dziennika,
 5. cząstkowa ocena naganna wpisana do dziennika, odesłanie do wychowawcy

i informacja do rodziców – rozmowa ucznia z pedagogiem lub psychologiem szkolnym i informacja do rodziców,

 1. obniżona śródroczna/roczna/końcowa ocena zachowania oraz praca na rzecz szkoły i informacja do rodziców,
 2. skierowanie dziecka na rozmowę do Dyrektora Szkoły i informacja do rodziców,
 3. pozbawienie możliwości uczestniczenia w imprezach / zajęciach pozalekcyjnych i informacja do rodziców
 4. rozmowa z rodzicami w obecności pedagoga i/lub psychologa oraz wychowawcy,
 5. kontrakt,
 6. nagana z wpisem do dziennika przez Dyrektora Szkoły,
 7. relegowanie ze szkoły,
  • Każde zniszczone mienie szkolne musi zostać przywrócone do stanu wyjściowego przez sprawcę zniszczenia i jego rodziców.

28.W klasach I-III klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych. Podobnie jak ocena zachowania ma formę opisową i dokonuje się jej na koniec roku szkolnego. Jest ona sporządzanaw oparciu o arkusz obserwacyjny ucznia. Arkusze przygotowują nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. Na potrzeby wpisu do dzienników stosuje się zapis cyfrowy : 0, 2, 3, 4, 5, 6.

Szczegółowe warunki oceny w klasach I-III:

 1. a) 6 – Wybitnie!Mistrzowsko pracowałeś!
 • otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
 • w pełni opanował materiał programowy
 • potrafi samodzielnie wykorzystywać informacje w praktyce,
 • potrafi stosować nietypowe rozwiązania,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • bierze udział w konkursach wiedzy,
 • jest aktywny na lekcji oraz samodzielnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły;
 1. b) 5 – Gratulacje! Napracowałaś / napracowałeś się !
 • otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:
 • poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • podejmuje działania wymagające korzystania z różnych źródeł,
 • podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 • w pełni opanowuje materiał programowy,
 • sporadycznie popełnia błędy, które po wskazaniu sam potrafi skorygować,
 • jest aktywny na lekcji, bierze udział w życiu klasy i szkoły;
 1. c) 4 – Dobrze pracowałaś /pracowałeś. Brawo!
 • otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
 • łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego
 • o niewielkim stopniu złożoności,
 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • określane programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
 • dotyczące głównie prostych, uniwersalnych wiadomości;
 1. d) 3 – Włożyłaś/włożyłeś dużo pracy. Trzymam kciuki!
  • otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
  • niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu,
  • dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności,
  • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne,
  • nie wykazuje samodzielności w działaniach,
  • posiada wiedzę poniżej poziomu podstawy programowej,
  • nie robi postępów,
  • nie wykazuje inicjatywy na lekcji oraz w działaniach na rzecz klasy, szkoły;
   1. 2 – Popracuj więcej.
  • otrzymuje uczeń, który:
  • nie spełnia wymagań koniecznych, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności,
  • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności tylko z pomocąnauczyciela,
  • nie potrafi wskazać błędów w najprostszych zadaniach,
  • podczas pracy na lekcji wymaga stałej, czynnej pomocy nauczyciela,
  • nie wykazuje chęci w podejmowaniu działań,
  • nie doprowadza najprostszych zadań do końca.
   1. 0 – Brak pracy. Niestety nie nauczyłaś / nie nauczyłeś się.
  • otrzymuje uczeń, który nie wykonał pracy, nie nauczył się.
 2. W klasach I-VIII klasyfikacji dokonuje się dwa razy w roku:
  • śródrocznie – w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły;
  • rocznie – w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczniów o grożących im stopniach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (śródrocznym i rocznym). W tym samym terminie o ww. ocenach skutecznie informuje się rodziców. Informacje, w formie pisemnej,o wszystkich stopniach i ocenie z zachowania przekazuje uczniom i rodzicom wychowawca klasy najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Proponowana ocena śródroczna i roczna mogą zostać zmienione o jeden stopień.
 4. W klasach IV-VIII bieżące i śródroczne oceny mogą być wyrażone za pomocą następującej skali: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1. Oceny bieżące mogą być również wyrażone za pomocą oceny opisowej. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/klasówce/pracy klasowej bądź nieoddania w wyznaczonym terminie zadania domowego nauczyciel wpisuje do dziennika znak 0, który oznacza, że w/w zaległości muszą być nadrobione w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeśli zaległości nie zostaną nadrobione w wyznaczonym terminie, symbol 0 zostaje

zamieniony w ocenę 1 na miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną. Od tego momentu uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny niedostatecznej.

 1. W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe wyrażone są za pomocą następującej skali:

1)stopień celujący             – 6;

2)stopień bardzo dobry                 – 5;

3)stopień dobry                             – 4:

4)stopień dostateczny                   – 3;

5)stopień dopuszczający    – 2;

6)stopień niedostateczny – 1.


Kryteria ocen przedmiotowych

  • Śródroczna i roczna ocena osiągnięć ucznia powinna mieć charakter syntetycznej informacji o wynikach jego nauki. Informacja ta powinna być jasna i zrozumiała dla ucznia i jego rodziców;
  • W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujących podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
   1. stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
    • w pełni opanował zakres przewidziany podstawą programową,
    • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej gminnym,
 • jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.
 1. stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
  • opanował w stopniu bardzo dobrym zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 2. stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 3. stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne według poznanego schematu;
   1. stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
    • ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje – często tylko z pomocą nauczyciela – typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
  • pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 1. Zwolnienia z zajęć.
  • Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
  • Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora Szkoły w przypadku rozwijania dowolnej umiejętnościw dyscyplinie sportowej na zajęciach pozaszkolnych na podstawie zaświadczenia wydanego przez klub sportowy lub inną organizację;
  • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 2. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, kultury żydowskiej nauczyciel zobowiązany jest do brania pod uwagę wysiłku, jaki wkłada uczeń, aby sprostać wymaganiom wynikającym ze specyfiki tych zajęć.
 3. Do form sprawdzania wiedzy i umiejętności należą: sprawdzian, praca klasowa, kartkówka, odpowiedź ustna, prace długoterminowe.
 4. Termin oddania prac może ulec wydłużeniu z przyczyn losowych, takich jak choroba nauczyciela, wycieczka szkolna, święta.
 5. Warunki dotyczące wykonania i terminów oddania prac długoterminowych ustalają wspólnie nauczyciel i uczeń. Nauczyciel bierze pod uwagę oryginalność (twórcze podejście do tematu, korzystanie z wielu źródeł informacji, różnorodność form), samodzielność, estetyczne wykonanie, dbałość o poprawność językową. Na wykonanie pracy długoterminowej uczeń ma 1 miesiąc.
 6. W ciągu jednego półrocza uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z zajęć, które odbywają się 1-2 razy w tygodniu (w tym brak zadania domowego) lub do 3 – w pozostałych przypadkach. Przekroczenie tej liczby będzie miało wpływ na ocenę z przedmiotu. Uczeńma obowiązek odrabiaćzadania domowe.Po usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma 7 dni na uzupełnienie materiału. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach, pisemnie, ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 7. Nauczycieli obowiązuje następujący system oceniania kontrolnych prac pisemnych:

W klasach IV-VIII:

 1. 100% – 95 %- celujący
 2. 94%-90% – celujący –
 3. 89% -85%- bardzo dobry +
 4. 84%-80 %- bardzo dobry
 5. 79% – 75% – bardzo dobry –
 6. 74% – 70% – dobry +
 7. 69% – 60% – dobry
  1. 59% – 55% – dobry –
  2. 54% – 50% – dostateczny +
  3. 49% – 45% – dostateczny
  4. 44% – 40% – dostateczny –
  5. 39% – 35% – dopuszczający +
  6. 34% – 30% – dopuszczający
  7. 29% – 0% – niedostateczny
 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.
 2. Termin poprawy pisemnych prac kontrolnych (ze stopni 1, 2, 3, 4, 5) ustalają z uczniem nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. W ciągu miesiąca uczeń ma obowiązek poprawić stopień niedostateczny. Stopień dopuszczający, dostateczny, dobry lub bardzo dobry może poprawiać tylko jeden raz – ma na to miesiąc od wystawienia danej oceny. Z poprawy pracy klasowej uczniowie mogą maksymalnie uzyskać stopień celujący. Formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.
 3. Do dziennika wpisywane są wszystkie stopnie i uwzględnia się je przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej i końcowej.
 4. Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie dwie duże prace pisemne (sprawdziany lub prace klasowe; jedna dziennie) obejmujące większe partie materiału, nie dotyczy to kartkówek, wypowiedzi ustnych, diagnoz.
 5. Głównymi kryteriami oceniania są:

1) umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce;

2) zaangażowanie i wkład pracy ucznia;

3) aktywność ucznia na lekcji;

 • postępy czynione przez ucznia;
 • stopień opanowania treści nauczania;
 • systematyczność (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odrabianie prac domowych).

46.Stopnie śródroczne i roczne nie są średnimi stopni bieżących. Ocena uwzględnia indywidualnemożliwościdziecka, a w przypadku dzieckaz trudnościami w nauce, podstawą, do indywidualizowania wymagań jest opinia/ orzeczenie psychologa szkolnego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Za działalność pozaszkolną sportową i artystyczną oraz co najmniej wyróżnienie w konkursie uczeń może otrzymać dodatkową celującą ocenę cząstkową w półroczu.

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowićo powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uwzględnieniu opinii zPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 Ustawy o systemie oświaty.
 4. Uczniowi, który rozpoczął naukę w Szkole w trakcie trwania roku szkolnego, nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną, uwzględniając oceny z poprzedniej placówki bezpośrednio przed przeniesieniem. Oceny zostają przysłane do Szkoły wraz z arkuszem ocen lub są potwierdzone pieczątką szkoły, do której uczeń uczęszczał. Uczeń, który nie dostarczy wykazu ocen, jest klasyfikowany na podstawie egzamin u klasyfikacyjnego.
 5. Uczeń lub jego rodzic mogą wnieść zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej rocznej, śródrocznej z zajęć edukacyjnych lub zachowania, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczących trybu ustalenia oceny. Zastrzeżenia można złożyć w terminie 7 dni odzakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

52.Świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę otrzymuje uczeń, którego średnia ocen nauczanych przedmiotów wynosi od 4,75 i który otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń, którego średnia ocen z nauczanych przedmiotów jest wyższa niż 5.0 i który otrzymał wzorową ocenę zachowania, otrzymuje statuetkę Złotej Sowy. Uczeń klasy ósmej, który po raz piąty uzyskał prawo do otrzymania Złotej Sowy, otrzymuje statuetkę Złotego Absolwenta.

 1. Uczeń klasy IV-VII, któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z co najwyżej dwóch przedmiotów ma obowiązek przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
 2. Uczniowi klasy programowo najwyższej nie przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego, w przypadku uzyskania rocznej oceny niedostatecznej, uczeń powtarza klasę.
 3. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, powtarza klasę.
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych (rocznych) reguluje §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. Na życzenie rodziców Dyrektor Szkoły udostępnia treść rozporządzenia. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich stopni śródrocznych (rocznych).
 7. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym półroczu (roku szkolnym).
 8. Na prośbę ucznia lub rodzica ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna może wyrazićzgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyżej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia.
 10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje obowiązek szkolny według odrębnych przepisów, np. indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przygotowuje i przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu i Dyrektora Szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w przededniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne), wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i informacje o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 13. W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia w szkole spowodowanej chorobą Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz orzeczenia lekarza lub opinii psychologiczno-pedagogicznej, może zapewnić dziecku nauczanie indywidualne.

Zasady informowania rodziców o ocenach

 1. Rodzice mają prawo być systematycznie informowani o ocenach swojego dziecka.
 2. Informacje przekazywane są na zebraniach z rodzicami.
 3. Rodzice nieobecni na zebraniu mogą odebrać informację o bieżących ocenach w terminie umówionym z wychowawcą.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczniów o grożących im stopniach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (półrocznym i rocznym).
 5. W tym samym terminie o grożących stopniach i ocenach informuje się rodziców.
 6. Informacje, w formie pisemnej, o wszystkich stopniach i ocenie z zachowania przekazuje uczniom i rodzicom wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 7. Rodzic ma prawo wglądu we wszystkie prace pisemne w terminie umówionym z nauczycielem przedmiotu.
 8. Ocenione prace przechowywane są w Szkole do końca roku szkolnego, za ich przechowanie odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów.
 9. Dyrektor Szkoły może wprowadzić system elektronicznego informowania rodziców o ocenach uczniów.
Skip to content