REKRUTACJA DO SZKOŁY - KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE EDUKACJI DOMOWEJ


Szkoła Tikkun Olam przyjmuje zapisy do kształcenia dziecka w systemie edukacji domowej.


Szkoła Tikkun Olam zapewnia :

 1. prowadzenia procesu dydaktycznego i wychowawczego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. dostępność online opracowań i materiałów edukacyjnych (testy, sprawdziany).
 3. kontakt i konsultacje z nauczycielami online lub osobiście w wyznaczonych godzinach.
 4. możliwość przystąpienia ucznia do egzaminów z poszczególnych przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnych w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia.
 5. umożliwić dziecku uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w Szkole.
 6. możliwość udziału dziecka w wycieczkach organizowanych w Szkole.
 7. dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. dostęp do specjalistów szkolnych. W tym pedagoga, psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, itp.

Koszty:

 1. wpisowe – jednorazowa opłata w wysokości 300,- zł
 2. czesne – nie dotyczy

Wymagane dokumenty:

 1. opinia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.
 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania przez ich dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 4. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Sposób złożenia dokumentów – online lub osobiście w sekretariacie szkoły

Skip to content