Rekrutacja Do Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa to I etap edukacji szkolnej, obowiązkowy dla każdego ucznia. Nierzadko już na tym etapie krystalizują się zainteresowania dziecka decydujące o jego dalszym kształceniu na poziomie średnim, a także o przyszłym kierunku studiów i późniejszej karierze zawodowej. Dlatego wybór właściwej Szkoły Podstawowej ma tak istotne znaczenie.

Nie jest tajemnicą, że przyjście do szkoły podstawowej to dla dziecka duży stres. Młody człowiek po raz pierwszy w życiu przystępuje do ważnego egzaminu, od którego wiele zależy. Zmienia otoczenie, kolegów i nauczycieli, co można przyrównać do przesadzenia młodego, ale już ukorzenionego drzewka do nowego środowiska. Aby złagodzić napięcie związane z tak poważnymi zmianami w życiu ucznia, powołaliśmy do życia Szkołę Podstawową Tikkun Olam. Umożliwia ona pobieranie nauki w dobrze im znanym, przyjaznym i bezpiecznym miejscu. Wyjątkowa atmosfera w Tikkun Olam ułatwi także aklimatyzację tym uczniom, którzy przyjdą do niej z innych szkół podstawowych.

Zastosowanie na wczesnych etapach edukacji tej autorskiej koncepcji procesu nauczania, a także spójność programu nauczania z programem wychowawczym gwarantuje najlepsze efekty kształcenia. Program wychowawczy w Tikkun Olam jest osadzony w tradycji szkoły. Obejmuje między innymi poszanowanie wartości cenionych przez społeczność szkolną oraz kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Życzliwe i kompetentne grono nauczycielskie Tikkun Olam zapewnia nie tylko solidny fundament wiedzy ogólnej, lecz także możliwość poszerzania tej wiedzy zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Pomaga rozwijać talenty, zdolności i umiejętności młodych ludzi, aby mogli się oni cieszyć dobrymi osiągnięciami na arenie międzyszkolnej – wrocławskiej i ogólnopolskiej. Starannie dobrana kadra pedagogiczna ułatwia uczniom harmonijny i wszechstronny rozwój w duchu otwartości, tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej oraz w dbałości o tradycję.

Cennik

Tabela Opłat obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Opis świadczenia Kwota Rata - miesięczna Uwagi
1. Wpisowe 1 200,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie dziecka do szkoły
2. Czesne pakiet Podstawowy 14 000,00 zł 1 400,00 zł Jednorazowo/10 rat
3. Czesne pakiet Standard 18 000,00 zł 1 800,00 zł Jednorazowo/10 rat
4. Czesne pakiet Rozszerzony 21 000,00 zł 2 100,00 zł Jednorazowo/10 rat
5. Świetlica od 15:00 do 17:00 300,00zł/m-c 300,00 zł Jednorazowo/10 rat
6. Opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka na świetlicy poza wykupionym pakietem. 15,00 zł/godz. 0,00 zł Płatne wg rozliczenia za miesiąc ubiegły w terminie opłaty czesnego
7. Opłata za zajęcia dodatkowe nie objęte wykupionym pakietem 150,00 zł/1 zaj./m-c 150,00 zł Opłata dotyczy zumby i każdych zajęć dodatkowych osobno
8. Zajęcia terapeutyczne ucznia bez orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 120,00 zł/1 zaj. 0,00 zł Płatne wg rozliczenia za miesiąc ubiegły w terminie opłaty czesnego
9. Nauczanie domowe - wpisowe 600,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie dziecka do szkoły

Opłata czesnego – pakiety:

  1. Podstawowy – usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 15:00 + zaj. rekreacyjne
  2. Standard – usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 15:00 + zawiera pakiet Podstawowy  + zumba oraz możliwość wyboru do 2 zajęć dodatkowych realizowanych od godz. 15:00.
  3. Rozszerzony – usługa dydaktyczna + świetlica do godz. 17:00 – zawiera pakiet Standard  oraz możliwość wyboru do 3 zajęć dodatkowych realizowanych od godz. 15:00.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów od września 2022r.:

            – Warsztaty teatralne, wokalne i poetyckie (Justyna Jadach, Roman Romańczuk)

            – Warsztaty plastyczne (Marzena Domitrz-Fortuna)

            – Zajęcia historyczne dla klas I – III (Krzysztof Ciejka)

            – Zajęcia historyczne dla klas IV – VIII (Krzysztof Ciejka)

            – Szachy (Grzegorz Orzechowski)

            – Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości (Joanna Mróz)

            – Zajęcia sportowe (Marlena Jarmasz)

Niepotwierdzone:

            – Projektowanie 3D (Waldemar Kozina)

            – Grafika komputerowa (Dariusz Minakowski)

Zniżki:

  1. Wysokość czesnego obniża się o:

– 20% w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 lipca bieżącego roku z góry za rok szkolny 2022/2023.

-10% w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 września bieżącego roku z góry za  rok szkolny 2022/2023.

  1. Wysokość czesnego obniża się o 20% dla drugiego i 50% dla każdego kolejnego Dziecka Rodziców/Opiekunów Prawnych, dla którego zostanie zawarta umowa o kształcenie z Fundacją.

Zadzwoń i sprawdź:

Jeżeli poszukujecie dla swoich dzieci dobrej szkoły podstawowej, w skoncentrowanej na uczniu, w której będą szanowane jego potrzeby i poglądy, gdzie w atmosferze akceptacji i wsparcia będzie zdobywał wiedzę, to zapraszamy do nas.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej otwarta cały rok!

26

Nauczycieli, pasjonatów swoich dziedzin.

0

Zadań domowych.

4

Godziny języka angielskiego w tygodniu.

12

Maksymalna ilość uczniów w klasie.

100%

Opieki nad Twoim dzieckiem.

§1

Rekrutacja do klasy I

O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

1. Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły.

2. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas obowiązkowych zajęć w szkole pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w, tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologia pedagoga szkolnego.

1. Rodzice dzieci kandydujących do I klasy Szkoły Podstawowej Tikkun Olam pozostawiają sekretariacie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły oraz kopię arkusza informującego o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

2. Rodzice otrzymują numer rekrutacyjny.

3. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do szkoły lub wpisaniu na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji.

4. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

§2

Rekrutacja do klas II-VIII

O przyjęciu dziecka do klas II-III decyduje:

1.  Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej.

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy.

3. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.

O przyjęciu dziecka do klas IV-VIII decyduje:

1. Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz WSO;

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy lub oceny śródrocznej;

3. Średnia ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobra ocena z zachowania;

4. Wynik testów (czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, umiejętności językowe);

5. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć lekcyjnych;

6. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego;

W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w poziomie przyswojenia języka angielskiego lub hiszpańskiego (GIM), rodzice będą zobligowani do stworzenia dziecku warunków do nadrobienia wiadomości do poziomu klasy

Rekrutacja do klas II-VIII SP trwa cały rok, w miarę dostępności wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decydują powyższe kryteria. W razie braku wolnych miejsc, dziecko spełniające kryteria zostaje wpisane na listę rezerwową.

1. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu.

2. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Skip to content