Zadzwoń

Poznaj ofertę

Cennik

Zapisz się

Klasa
1-8

Pobierz dokumenty

Rekrutacja Do Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa to I etap edukacji szkolnej, obowiązkowy dla każdego ucznia. Nierzadko już na tym etapie krystalizują się zainteresowania dziecka decydujące o jego dalszym kształceniu na poziomie średnim, a także o przyszłym kierunku studiów i późniejszej karierze zawodowej. Dlatego wybór właściwej Szkoły Podstawowej ma tak istotne znaczenie.

Nie jest tajemnicą, że przyjście do szkoły podstawowej to dla dziecka duży stres. Młody człowiek po raz pierwszy w życiu przystępuje do ważnego egzaminu, od którego wiele zależy. Zmienia otoczenie, kolegów i nauczycieli, co można przyrównać do przesadzenia młodego, ale już ukorzenionego drzewka do nowego środowiska. Aby złagodzić napięcie związane z tak poważnymi zmianami w życiu ucznia, powołaliśmy do życia Szkołę Podstawową Tikkun Olam. Umożliwia ona pobieranie nauki w dobrze im znanym, przyjaznym i bezpiecznym miejscu. Wyjątkowa atmosfera w Tikkun Olam ułatwi także aklimatyzację tym uczniom, którzy przyjdą do niej z innych szkół podstawowych.

Zastosowanie na wczesnych etapach edukacji tej autorskiej koncepcji procesu nauczania, a także spójność programu nauczania z programem wychowawczym gwarantuje najlepsze efekty kształcenia. Program wychowawczy w Tikkun Olam jest osadzony w tradycji szkoły. Obejmuje między innymi poszanowanie wartości cenionych przez społeczność szkolną oraz kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Życzliwe i kompetentne grono nauczycielskie Tikkun Olam zapewnia nie tylko solidny fundament wiedzy ogólnej, lecz także możliwość poszerzania tej wiedzy zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Pomaga rozwijać talenty, zdolności i umiejętności młodych ludzi, aby mogli się oni cieszyć dobrymi osiągnięciami na arenie międzyszkolnej – wrocławskiej i ogólnopolskiej. Starannie dobrana kadra pedagogiczna ułatwia uczniom harmonijny i wszechstronny rozwój w duchu otwartości, tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej oraz w dbałości o tradycję.

Cennik

Tabela Opłat obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

L.p. Opis świadczenia Kwota Rata – miesięczna Uwagi
1. Wpisowe (edukacja stacjonarna) 1 200,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie dziecka do szkoły
2. Wpisowe (edukacja domowa) 300,00 zł 0,00 zł Płatne przy zapisie dziecka do szkoły
3. Czesne (edukacja stacjonarna) 21 600,00 zł 1 800,00 zł Jednorazowo/12 rat
4. Czesne (edukacja domowa) 0,00 zł 0,00 zł
5. Edukacja domowa – opłata dzienna za pobyt dziecka w Bazie Terenowej Echo w Tyńcu Małym 150,00zł/dzień 0,00 zł
6. Edukacja domowa – dodatkowa opłata za zajęcia wyrównawcze prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli przedmiotów 50,00 zł/godz. 0,00 zł Płatne wg rozliczenia za miesiąc ubiegły w terminie opłaty czesnego

UWAGA!

Aktualnie Szkoła Podstawowa Tikkunolam prowadzi zajęcia stacjonarne tylko dla uczniów oddziału przedszkolnego „0” i klas od 1 do 3. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu oraz jak pogoda pozwala w Bazie Terenowej ECHO w Tyńcu Małym.

Czasowo, z powodu braku dostatecznej bazy lokalowej edukacja uczniów klas od 4 do 8 jest prowadzona tylko w systemie edukacji domowej.

Szkoła Podstawowa Tikkun Olam zapewnia:

1. Edukacja stacjonarna – usługa dydaktyczna oraz zajęcia rekreacyjne w godz. 8:00 do 17:00

2. W ramach edukacji domowej – darmowy dostęp do podręczników i biblioteki szkolnej,możliwość konsultacji rodziców i uczniów przed egzaminami klasyfikacyjnymi, na podstawie których szkoła wpisuje oceny na świadectwach szkolnych.

Uczeń otrzymuje również legitymację szkolną, możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych organizowanych przez szkołę (tylko dla uczniów z aktualnymi orzeczeniami) oraz możliwość uczestniczenia w konkursach i innych zajęciach (poza zajęciami obowiązkowymi) oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Zniżki:

1. Wysokość czesnego obniża się o:

– 20% w przypadku płatności jednorazowej do dnia 15 lipca bieżącego roku z góry za rok szkolny 2023/2024.

– 10% w przypadku płatności jednorazowej do końca roku szkolnego 2023/2024 „z góry”.

2. Wysokość czesnego obniża się o 20% dla drugiego i 50% dla każdego kolejnego Dziecka Rodziców/Opiekunów Prawnych, dla którego zostanie zawarta umowa o kształcenie z Fundacją.

3. Dla uczniów klas VIII w edukacji domowej 20% zniżki za udział w ogólnodostępnym kursie przygotowawczym do egzaminu ósmoklasisty.


Zadzwoń

Kontakt do Szkoły

Cennik

Zapisz się

Klasa
1-8

Pobierz dokumenty

Zadzwoń i sprawdź:


Kontakt


Nasi Nauczyciele

Jeżeli poszukujecie dla swoich dzieci dobrej szkoły podstawowej, w skoncentrowanej na uczniu, w której będą szanowane jego potrzeby i poglądy, gdzie w atmosferze akceptacji i wsparcia będzie zdobywał wiedzę, to zapraszamy do nas.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej otwarta cały rok!

Wielu

Nauczycieli, pasjonatów swoich dziedzin.

0

Zadań domowych.

Outdorowa edukacja

na wolnym powietrzu w Bazie Terenowej Echo w Tyńcu Małym.

12

Maksymalna ilość uczniów w klasie.

100%

Opieki nad Twoim dzieckiem.

dziecko czytające książkę
dziecko z chorągiewka
dziecko trzymające róże
karnawał szkolny Batman
karnawał szkolny
karnawał w szkole

§1

Rekrutacja do klasy „0”

1. Rozmowa informacyjna z dyrektorem i zaakceptowanie przez rodziców statutu oraz regulaminu szkoły.

2. Rozmowa informacyjna/kwalifikacyjna dyrektora szkoły z rodzicami dziecka.

3. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do szkoły lub wpisaniu na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji.

4. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

§2

Rekrutacja do klasy I

O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

1. Rozmowa informacyjna z dyrektorem i zaakceptowanie przez rodziców statutu oraz regulaminu szkoły.

2. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas obowiązkowych zajęć w szkole pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w, tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologia pedagoga szkolnego.

4. Rodzice dzieci kandydujących do I klasy Szkoły Podstawowej Tikkun Olam pozostawiają sekretariacie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły oraz kopię arkusza informującego o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

5. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do szkoły lub wpisaniu na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji.

6. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

§3

Rekrutacja do klas II-III

O przyjęciu dziecka do klas II-III decyduje:

1. Rozmowa informacyjna z dyrektorem i zaakceptowanie przez rodziców statutu oraz regulaminu szkoły.

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy.

3. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.

§4

O przyjęciu dziecka do klas IV-VIII decyduje:

1. Rozmowa informacyjna z dyrektorem i zaakceptowanie przez rodziców statutu oraz regulaminu szkoły.

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy lub oceny śródrocznej;

3. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć lekcyjnych;

4. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego;

5. W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w poziomie przyswojenia programu z poszczególnych przedmiotów, rodzice będą zobligowani do stworzenia dziecku warunków do nadrobienia wiadomości do poziomu klasy

§5

O przyjęciu dziecka do szkoły w systemie edukacji domowej decyduje:

1. Rozmowa informacyjna z dyrektorem i zaakceptowanie przez rodziców statutu oraz regulaminu szkoły.

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy lub oceny śródrocznej;

§6

Rekrutacja do szkoły trwa cały rok, w miarę dostępności wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decydują powyższe kryteria. W razie braku wolnych miejsc, dziecko spełniające kryteria zostaje wpisane na listę rezerwową.

1. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu.

2. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.


KONTAKT

Skip to content