Rekrutacja Do Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa to I etap edukacji szkolnej, obowiązkowy dla każdego ucznia. Nierzadko już na tym etapie krystalizują się zainteresowania dziecka decydujące o jego dalszym kształceniu na poziomie średnim, a także o przyszłym kierunku studiów i późniejszej karierze zawodowej. Dlatego wybór właściwej Szkoły Podstawowej ma tak istotne znaczenie.

Nie jest tajemnicą, że przyjście do szkoły podstawowej to dla dziecka duży stres. Młody człowiek po raz pierwszy w życiu przystępuje do ważnego egzaminu, od którego wiele zależy. Zmienia otoczenie, kolegów i nauczycieli, co można przyrównać do przesadzenia młodego, ale już ukorzenionego drzewka do nowego środowiska. Aby złagodzić napięcie związane z tak poważnymi zmianami w życiu ucznia, powołaliśmy do życia Szkołę Podstawową Tikkun Olam. Umożliwia ona pobieranie nauki w dobrze im znanym, przyjaznym i bezpiecznym miejscu. Wyjątkowa atmosfera w Tikkun Olam ułatwi także aklimatyzację tym uczniom, którzy przyjdą do niej z innych szkół podstawowych.

Zastosowanie na wczesnych etapach edukacji tej autorskiej koncepcji procesu nauczania, a także spójność programu nauczania z programem wychowawczym gwarantuje najlepsze efekty kształcenia. Program wychowawczy w Tikkun Olam jest osadzony w tradycji szkoły. Obejmuje między innymi poszanowanie wartości cenionych przez społeczność szkolną oraz kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Życzliwe i kompetentne grono nauczycielskie Tikkun Olam zapewnia nie tylko solidny fundament wiedzy ogólnej, lecz także możliwość poszerzania tej wiedzy zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Pomaga rozwijać talenty, zdolności i umiejętności młodych ludzi, aby mogli się oni cieszyć dobrymi osiągnięciami na arenie międzyszkolnej – wrocławskiej i ogólnopolskiej. Starannie dobrana kadra pedagogiczna ułatwia uczniom harmonijny i wszechstronny rozwój w duchu otwartości, tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej oraz w dbałości o tradycję.

Cennik

Zniżki dla rodzeństwa:

Wysokość czesnego obniża się o 5% w przypadku płatności jednorazowej za cały rok szkolny.

Wysokość czesnego obniża się o 10% dla drugiego i 20% dla każdego kolejnego Dziecka Rodziców/Opiekunów Prawnych, dla którego zostanie zawarta umowa o kształcenie z Fundacją.

Obniżki z tytułu płatności jednorazowej za pełny rok szkolny oraz tytułu każdego kolejnego dziecka nie sumują się, a są odliczane kolejno po sobie.

Roczne czesne:

11 640,00zł płatne w 10 ratach miesięcznych po 1 164,00zł.

Dodatkowo płatne:

Basen – 240zł/osoba/m-c

Szachy – 100zł/grupa/m-c

Wpisowe:

Płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły Tikkun Olam 1 200zł w ciągu 10 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu.

Zadzwoń i sprawdź:

Jeżeli poszukujecie dla swoich dzieci dobrej szkoły podstawowej, w skoncentrowanej na uczniu, w której będą szanowane jego potrzeby i poglądy, gdzie w atmosferze akceptacji i wsparcia będzie zdobywał wiedzę, to zapraszamy do nas.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej otwarta cały rok!

26

Nauczycieli, pasjonatów swoich dziedzin.

0

Zadań domowych.

4

Godziny języka angielskiego w tygodniu.

12

Maksymalna ilość uczniów w klasie.

100%

Opieki nad Twoim dzieckiem.

§1

Rekrutacja do klasy I

O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

1. Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły.

2. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas obowiązkowych zajęć w szkole pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w, tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologia pedagoga szkolnego.

1. Rodzice dzieci kandydujących do I klasy Szkoły Podstawowej Tikkun Olam pozostawiają sekretariacie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły oraz kopię arkusza informującego o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

2. Rodzice otrzymują numer rekrutacyjny.

3. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do szkoły lub wpisaniu na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji.

4. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

§2

Rekrutacja do klas II-VIII

O przyjęciu dziecka do klas II-III decyduje:

1.  Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej.

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy.

3. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym prawidłowe odczytywanie komunikatów i intencji nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.

O przyjęciu dziecka do klas IV-VIII decyduje:

1. Zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz WSO;

2. Dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy lub oceny śródrocznej;

3. Średnia ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobra ocena z zachowania;

4. Wynik testów (czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, umiejętności językowe);

5. Minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć lekcyjnych;

6. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego;

W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w poziomie przyswojenia języka angielskiego lub hiszpańskiego (GIM), rodzice będą zobligowani do stworzenia dziecku warunków do nadrobienia wiadomości do poziomu klasy

Rekrutacja do klas II-VIII SP trwa cały rok, w miarę dostępności wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decydują powyższe kryteria. W razie braku wolnych miejsc, dziecko spełniające kryteria zostaje wpisane na listę rezerwową.

1. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu.

2. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Skip to content