Misja

Szkoła jest otwartą kulturowo i światopoglądowo szkołą, wspierającą wszechstronny rozwój ucznia, tak aby każdy osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.

Wizja

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Jedną z najważniejszych idei, dla których istnieje Szkoła jest przybliżenie kultury, tradycji i historii prezentowanych podczas obowiązkowych i fakultatywnych zajęć szkolnych.

Cele

Wszechstronne rozwijanie możliwości każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań oraz kształcenie niezbędnych umiejętności do życia we współczesnym świecie,

 

Szkoła:
 • kształtuje postawy patriotyczne,
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • szanuje indywidualność uczniów,
 • dąży do rozwijania i wzmacniania cech charakteru, które pomagają stać się mądrym, odpowiedzialnym i wrażliwym człowiekiem.
Podstawowym celem wychowania jest propagowanie wartości uznawanych przez Szkołę i dawanie wychowankom możliwości wyrażania ich poprzez praktyczne działania:
 • dbałość o podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
 • doskonalenie postawy etycznej,
 • dbałość o godność każdej osoby,
 • troska o wspólne dobro w postawie publicznej,
 • prawda w działaniu i poznawaniu świata,
 • prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie szacunku do pracy,
 • dbałość o odpowiedzialność, w tym dyscyplinę oraz punktualność
Skip to content