ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

w Szkole Podstawowej Tikkun Olam we Wrocławiu

Warunkiem skutecznej współpracy z rodzicami uczniów jest jasne określenie celów i zasad. Wspólnym celem, do którego dążą rodzice i nauczyciele jest wszechstronny rozwój dziecka.


Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka i przyswajanie przez nie wartości, natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich w podjętych przez nich działaniach. Pamiętając, iż jednolite postępowanie wszystkich dorosłych jest bardzo ważne w procesie wychowania, należy podejmować wspólne działania.


Oczekiwania rodziców wobec szkoły to niezwykle ważna informacja dla placówki planującej swoje zadania, a opinia rodziców o szkole ma służyć poprawie jakości jej pracy.


Warunkiem poprawnych stosunków jest też aktywność i systematyczność. Należy tak organizować współpracę z domem, by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami współdziałania nauczycieli i rodziców:


– zasadą pozytywnej motywacji, gdyż nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w nim udział;


– zasadą partnerstwa, postulującą równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej;


– zasadą wielostronnego przepływu informacji, zakładająca konieczność uruchomienia różnych źródeł porozumiewania między nauczycielem a rodzicami;


– zasadą jedności oddziaływań, przypominająca o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;


– zasadą aktywnej i systematycznej współpracy, uwydatniającą potrzebę czynnego i stałego zaangażowania nauczycieli i rodziców w wykonywanie zadań wypływających ze współpracy.


Warunki dobrej współpracy:


1. Do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy.


2. Przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron.


3. Tworzenie przyjaznej atmosfery.


4. Angażowanie do współpracy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WE WSPÓŁPRACY SZKOŁYZ RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI


1. Miejscem spotkań i rozmów rodziców/prawnych opiekunów z pracownikami pedagogicznymi jest szkoła.


2. Rozmowy odbywają się w klasach, gabinecie pedagoga lub innym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Nauczyciele nie udzielają informacji o postępach ucznia:


– w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć, na holu, korytarzu, boisku szkolnym


– w czasie pełnienia dyżuru.


3. Spotkania mają określony charakter:


– ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami,


– klasowych zebrań z rodzicami,


– konsultacji indywidualnych,


– spotkań tematycznych i okolicznościowych,


– spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. choroba ucznia),


– w wyjątkowych sytuacjach – zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów.


4. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarz roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, a rodzice powinni być skutecznie poinformowani o zmianie.


5. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.


6. Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie pierwszego zebrania klasowego jest zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów ze statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, kryteriami ustalania ocen z zachowania, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania i obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Rodzic/prawny opiekun potwierdza zapoznanie z WZO i PZO własnoręcznym podpisem. Obowiązujące przepisy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.


7. Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole drogą telefoniczną.


8. Podczas spotkań klasowych z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:


– podkreślać sukcesy i mocne strony zespołu klasowego,


– o negatywach mówić ogólnie i problemowo,


– największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,


– najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie treści niezbędnych do uzupełnienia,


– rodzicom/prawnym opiekunom należy udzielać konkretnych rad
co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią,


– najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiać tylko podczas indywidualnej rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi,


9. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:


– publicznego czytania ocen,


– udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego oraz zeszytu pochwał i uwag.


10. Współpraca rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą powinna odbywać się poprzez:


– wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,


-wspomaganie przez rodziców procesu wychowawczego poprzez uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły,


– pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.


11. Raz na dwa miesiące w wyznaczonych godzinach nauczyciel jest do dyspozycji rodziców/prawnych opiekunów. Plan konsultacji otrzymują rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego.


12. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami/prawnymi opiekunami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dogodnego dla obu stron.


13. Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic/prawny opiekun jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Każda rozmowa jest odnotowana w sekretariacie szkoły.


14. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do stawiania się w szkole na wezwanie nauczyciela.


15. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica/prawnego opiekuna z wychowawcą (po trzykrotnym zawiadomieniu rodzica/prawnego opiekuna o spotkaniu i jego niestawieniu się na wezwanie nauczyciela, sprawa kierowana jest do pedagoga, a w następnej kolejności do dyrektora szkoły).


16. W szczególnie istotnych sprawach wzywamy do szkoły oboje rodziców/prawnych opiekunów.


17. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna, przedstawioną w dniu zwolnienia. W uzasadnionych losowo przypadkach /prawny opiekun może osobiście zwolnić ucznia z zajęć. Ze strony szkoły zwolnić z zajęć może tylko i wyłącznie wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor. Wyklucza się telefoniczne prośby o zwolnienie ucznia z zajęć.


18. Informacja telefoniczna do rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej niedyspozycji dziecka w szkole zobowiązuje rodzica do odebrania go celem zapewnienia mu właściwej opieki.


19. Rodzice/prawni opiekunowie na terenie szkoły mają obowiązek zachowania się w sposób niezakłócający naturalnego toku jej pracy, a w szczególności:


– nie ingerować na terenie szkoły w sprawy wychowawcze w stosunku do niewłasnego dziecka,


20. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej nauczyciele i rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego wyrażania swojej opinii.


21. Udostępnienie rodzicom prywatnego telefonu wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu może nastąpić tylko za jego osobista zgodą.


22. Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Skip to content